Quỹ đầu tư

Who we serve

Quỹ đầu tư của Red Capital phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với mong muốn đa dạng hóa kênh đầu tư trong trung và dài hạn. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi mang lại hiệu quả đầu tư xuất sắc dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

What we offer

R1F: Quỹ đầu tư ngành hạ tầng RED ONE
Quỹ tập trung đầu tư vào các công ty tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh bền vững trong ngành hạ tầng.
R2F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED TWO
Quỹ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng cao theo chu kỳ kinh tế ,chu kỳ vận động của ngành và chu kỳ tăng trưởng của chính doanh nghiệp
R3F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED THREE
R4F: Quỹ đầu tư ngành bất động sản RED FOUR
Đang triển khai: Quy mô quỹ dự kiến trên 1,000 tỷ đồng

Benefit