Quản lý danh mục đầu tư

Who we serve

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư là “sân chơi chuyên nghiệp” của các nhà đầu tư thành công, năng  động có nhu cầu quản lí danh mục chuyên biệt và tìm kiếm cơ hội mang lại lợi nhuận vượt trội

What we offer

1. Quản lí danh mục đầu tư – chỉ định
Red Capital thực hiện đầu tư và quản lý danh mục theo chỉ định của nhà đầu tư ủy thác vốn
2. Quản lí danh mục đầu tư – không chỉ định
Red Capital được ủy thác hoàn toàn bởi khách hàng để thực hiện các quyết định đầu tư phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư ủy thác vốn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và hiệu quả kì vọng.
3. Club Deal
Red Capital giới thiệu, thực hiện và quản lí các thương vụ hợp tác đầu tư. Chúng tôi cung ứng đầy đủ dịch vụ bao gồm: Tìm kiếm thương vụ đầu tư; Cung cấp dịch vụ thẩm định đầu tư toàn diện; Chuẩn bị tài liệu đầu tư toàn diện; Thực hiện tất cả các giao dịch đầu tư; Giám sát hoạt động đầu tư và thực hiện chiến lược thoái vốn

Benefit