HÀNH TRÌNH TẠO RA
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Chúng tôi bắt đầu hành trình lấy sứ mệnh làm định hướng.

Được thành lập vào tháng 3 năm 2008, qua quá trình phát triển, năm 2021, Red Capital chính thức được tái cấu trúc và trở thành công ty quản lý quỹ theo chiến lược mới. Đến nay, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) phát triển vững chắc với 3 mảng kinh doanh cốt lõi là Quản lý Quỹ, Quản lý danh mục đầu tư và Tư vấn Đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

2008

Bước vào giai đoạn thành lập

Được thành lập vào tháng 3 năm 2008 với tên gọi CTCP quản lý quỹ Dầu khí Toàn Cầu ( Vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

2017

Đổi tên thành công ty quản lý quỹ Đầu Tư Đỏ

Đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) (Chuyển về trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh).

2021 - 2022

Huy động và quản lý Quỹ

  • Quỹ R1F: Quỹ đầu tư ngành hạ tầng (320 tỷ đồng)
  • Quỹ R2F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng (130 tỷ đồng)
  • Trở thành nhà quản lý tài sản đáng tin cậy và hiệu quả nhất

2023

Bắt đầu một hành trình mới

  • Tăng vốn lên 100 tỷ đồng
  • Thành lập 2 quỹ mới
  • Thu hút nhân tài
  • Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính