Cam kết phát triển bền vững

Chúng tôi thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và cam kết luôn nỗ lực cống hiến để xây dựng cộng đồng đầu tư thịnh vượng và bền vững

Lời Mở Đầu

Là một công ty quản lý quỹ, Red Capital tạo ra danh mục đầu tư đa dạng, cân bằng hiệu quả tài chính và duy trì tính bền vững tại thị trường Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Red Capital nhằm quản lý rủi ro đầu tư của nhà đầu tư một cách hiệu quả, đồng thời tạo ra các cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững tại Việt Nam.

 

Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, Red Capital quản lý các rủi ro và phân tích các cơ hội đầu tư có sự tác động đến cộng đồng, xã hội và thị trường tài chính.

 

Chính sách phát triển bền vững (“PTBV”) của Red Capital được xây dựng trên việc lưu tâm đến các tác động về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG – Environment, Social and Governance) cũng như các cơ hội kinh doanh và mở rộng đối tượng nhà đầu tư của Red Capital.

pexels-sora-shimazaki-5669619

Thượng tôn pháp luật

  • Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  trong quá trình vận hành kinh doanh.
  • Tích cực đóng góp các ý kiến giúp các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật chuyên ngành đầu tư, chứng khoán, phù hợp với thực tế kinh doanh của thị trường và thông lệ kinh doanh tiến bộ của thế giới

Red Capital Vì Các Bên Liên Quan

Gắn kết các bên liên quan là cơ sở và nền tảng quan trọng nhằm thực thi chiến lược PTBV và sự phát triển ổn định lâu dài của Red Capital. Red Capital đề cao sự minh bạch và trách nhiệm giải trình với các bên liên quan nhằm tiến tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các bên liên quan.

 

Các bên liên quan trong hoạt động của Red Capital bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức hoặc nhóm tổ chức có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc có thể chịu ảnh hưởng theo cách nào đó. Các bên liên quan có thể là nhà đầu tư, người lao động, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, tổ chức phi Chính phủ, Chính phủ, cộng đồng và giới truyền thông.

Thiết lập và tuân thủ triệt để các chuẩn mực đầu tư

  • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
  • Quy chế quản trị rủi ro;
  • Học tập và áp dụng các tư tưởng tiến bộ của tầng lớp tinh hoa trong nghề.

Bền bỉ xây dựng cộng đồng đầu tư thịnh vượng

Chúng tôi giúp doanh nghiệp nhận vốn huy động và phân bổ các nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh trọng tâm, mang lại nhiều lợi ích và giá trị gia tăng cho việc phát triển đất nước, con người và môi trường tương lai bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư ủy thác vốn.