Redcapital, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu, hôm nay chính thức công bố cam kết mới của mình đối với phát triển bền vững. Được thành lập với tầm nhìn xây dựng một thế giới đồng hành với sự thịnh vượng và bền vững,