Redcapital_ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019