RED_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30.06.2019