RED_ Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán tại ngày 30.6.2019