Red Capital_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021_đã soát xét