TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN CHIẾN LƯỢC

Mô tả công việc

 1. Quản lý và gia tăng giá trị các quỹ và các khoản đầu tư chiến lược;
 2. Thực hiện các công việc đầu tư từ xoát xét, báo cáo đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến theo dõi sau đầu tư;
 3. Thực hiện các báo cáo đầu tư ngành;
 4. Quản trị rủi ro các khoản đầu tư chiến lược;
 5. Tham gia xây dựng các mẫu biểu, các quy định nội bộ của bộ phận đầu tư vốn chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro, tuân thủ chặt chẽ;
 6. Đào tạo nhân viên của bộ phận nhằm thực hiện thống nhất OGSM của Công ty và Bộ phận đầu tư vốn chiến lược;
 7. Duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng nhận vốn và ủy thác vốn, nâng cao giá trị và uy tín của Công ty.

Trách nhiệm công việc

Đầu Tư:

 • Quản lý các khoản đầu tư chiến lược nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đầu tư đã xác định trước khi giải ngân và các mục tiêu bổ sung, điều chỉnh (nếu có);
 • Tìm kiếm và triển khai các cơ hội gia tăng giá trị khoản đầu tư, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vệc tối ưu các quyết định đầu tư, các quyết định quản lý trong công ty nhận vốn, kết hợp các khoản đầu tư với các giá trị gia tăng trong hệ sinh thái các công ty nhận vốn;
 • Thực hiện các báo cáo ngành, các khuyến nghị điều chỉnh các quyết định đầu tư/thoái vốn (nếu có), phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, ngành;
 • Thực hiện các công ty đầu tư từ xoát xét, cấu trúc thương vụ, thực hiện đầu tư cho đến quản lý sau đầu tư;
 • Chủ động triệu tập họp và đề xuất các giải pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với các biến động bất thường của khoản đầu tư;
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện đầu tư.
 • Lập báo cáo và thực hiện báo cáo đầu tư định kỳ của tất cả các danh mục đang quản lý theo quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;

Quản trị rủi ro

 • Xây dựng các giải pháp giảm thiểu rủi ro có thể lường trước và các giải pháp ứng phó với các biến động hệ thống;
 • Soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy chế về hoạt động đầu tư vốn chiến lược nhằm kiểm soát và tuân thủ triệt để kỷ luật đầu tư và các quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ, GĐĐH, Ban điều hành các Quỹ.

Công tác quản lý

 • Hướng dẫn, đào tạo, phân công công việc cho các nhân viên làm việc đúng theo các chuẩn mực best practice, quy định của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật;
 • Tự học, tự cải thiện kỹ năng quản lý và quản trị Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;

Duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng nhận vốn và ủy thác vốn, nâng cao giá trị và uy tín của Công ty

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư, quản lý danh mục đầu tư;
 • Có hiểu biết sâu sắc về thị trường vốn, các mô hình kinh doanh ở Việt Nam;
 • Có kĩ năng phân tích, đánh giá, đầu tư xuất sắc;
 • Có tác phong chuyên nghiệp, chủ động, quyết đoán và kiên nhẫn trong công việc và khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao;
 • Có đầy đủ giấy phép quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bắt buộc)

Ứng tuyển ngay

Hãy đăng ký ngay bây giờ và trở thành một phần trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm tạo ra một tương lai thịnh vượng và bền vững.