Ông là cổ đông sáng lập và điều hành chứng khoán SSI, nhà phát triển BĐS Refico.