3. Club Deal

Red Capital introduces, implements and manages investment cooperation deals. We provide full services range including: Finding investment deals; Providing comprehensive investment appraisal services; Prepare comprehensive investment documents; Carry out all investment transactions; Supervise investment activities and implement divestment strategies

Thông tin chi tiết

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Ngành Hạ Tầng Red One

Tên viết tắt

Quỹ R1F

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

320 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Ngày thành lập

11/2021

Thời gian hoạt động

5 năm

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hiệu quả hoạt động

No Data Found

Ban đại diện quỹ

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Thành viên HĐQT / Tổng Giám Đốc

Ông Võ Long Nguyễn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Dương Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị